Монтаж на налични врати - до 10 дни!

Общи условия

Общи условия за пазаруване и ползване
www.sotirovdoors.com
Условията са съобразени с изискванията на Закона за защита на
потребителите, както и с другите нормативни актове, действащи в Република
България
Уеб сайтът и електронния магазин са собственост на „СОТИРОВ ДООРС“
ЕООД

Създаване на профил в www.sotirovdoors.com
Електронният ни магазин Ви предоставя възможност да разглеждате и
пазарувате както с регистрация (профил), така и без (като гост).
Можете да осъществите своята поръчка без създаване на регистрация, като
предоставените от Вас лични данни няма да бъдат съхранявани за следващи
поръчки. Покупката Ви като гост, осигуряване заличаване на личните Ви данни,
след финализиране на поръчката.
При успешна регистрация, Вие ще разполагате с потребителско име и парола,
които ще улеснят Вашето пазаруване.

Общи правила

Всички характеристики на предлаганите от нас продукти са предоставени от
производителя.
„СОТИРОВ ДООРС“ ЕООД не носи отговорност в случай на невярно,
неправилно или неточно представена информация от производителя на стоките.
Изображенията на предлаганите артикули са примерна визуализация, с цел да
подпомагат Вашия избор. Възможно е разминаване с действителните
характеристики.
Настоящия документ съдържа Общи условия, съгласно които „СОТИРОВ
ДООРС“ ЕООД, наричан накратко ТЪРГОВЕЦ, предоставя стоки на
потребителите си, наричани накратко КЛИЕНТИ, чрез електронен магазин
www.sotirovdoors.com.
Предлаганите от нас продукти в сайта ни, не представляват обвързваща
оферта, а онлайн ревю, с цел запознаване на КЛИЕНТА с артикулите ни.
След потвърждаване на поръчката КЛИЕНТЪТ дава своето съгласие да
закупи избраните от него стоки. КЛИЕНТЪТ ще получи потвърждение на
поръчката си, чрез което действие има юридически обвързваща сила. След
направените стъпки, се счита, че договорът за доставка на поръчаните стоки е
сключен.
ТЪРГОВЕЦЪТ има пълното право да откаже вече направена поръчка в
случай, че е възникнал проблем. При недостиг на складова наличност, в
рамките на една работна седмица, оператор ще се свърже с КЛИЕНТА по
имейл или предоставен телефонен номер, за да го уведоми. При
своевременно извършено плащане от КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦЪТ се
задължава да възстанови сумата.

Цени
Всички цени в www.sotirovdoors.com са в български лева с включен ДДС.
-Минималната стойност за поръчка е 350 лева.
-ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото без предупреждение да актуализира
цените на предлаганите артикули.
-Направените онлайн поръчки, а след това потвърдени, запазват цените си,
без промяна.
-Допълнителни аксесоари не са включени в обявената цена. КЛИЕНТЪТ,
може да добавя и изменя аксесоарите, което ще промени обявената
първоначална цена на артикула.
-В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република
България, КЛИЕНТЪТ следва да заплати всички такси неизменна част от
износа.

Плащане
При покупка на предлаганите от нас стоки, заплащането може да бъде
извършено по няколко начина:
– В брой
– Плащане на ПОС терминал
– Банков превод
– Комбиниран
– Стоков кредит (стоки на изплащане, при одобрение)
При желание на КЛИЕНТЪТ да заплати избраните от него стоки с банков
превод, ТЪРГОВЕЦЪТ издава проформа фактура, която следва да бъде
заплатена в срок до 7 работни дни, след изтичането им поръчката се анулира
автоматично.
При избор на КЛИЕНТА да заплати избраните стоки с банков превод или чрез
банкова карта, могат да бъдат начислени банкови комисиони, спрямо
обслужващата банка.
Крайната стойност на поръчаните стоки от онлайн магазина на „СОТИРОВ
ДООРС“ ЕООД е дължима при доставянето на поръчката Ви, с наложен платеж.
С приемане на настоящите Общи условия на ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ дава
изрично съгласие да заплати авансово цялата стойност на поръчката, с
изключение на доставянето на стоките с куриер и метод на плащане чрез
„наложен платеж“.
При направена онлайн поръчка и доставка с куриер, с метод „наложен платеж“,
КЛИЕНТЪТ получава от ТЪРГОВЕЦА фактура, с всички необходими
реквизити. В момента на доставката КЛИЕНТЪТ заплаща стойността по
фактурата на куриера, като същия е задължен да издаде документ за получената
сума и предаването на стоката.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
-КЛИЕНТЪТ има възможност и право да разглежда и поръчва
неограничено всички стоки предлагани в www.sotirovdoors.com
-КЛИЕНТЪТ има право да изисква актуална информация относно
състоянието на направената от него поръчка
-Опазването на създаден профил, в частност потребителско име и парола са
отговорност само и единствено на КЛИЕНТЪТ. При съмнение за
злоупотреба с данните му, КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми
ТЪРГОВЕЦА незабавно.
-КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цялата стойност на направената поръчка,
по един от посочените начини за разплащане.
-Да уведоми незабавно ТЪРГОВЕЦА за всяко извършено или открито
нарушение при използване на предоставяните услуги;
-Да не извършва злонамерени действия;
-Да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени
вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени
адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове
от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с уеб страници,
интернет връзки, материали или информация, които КЛИЕНТЪТ е
използвал

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
-ТЪРГОВЕЦЪТ има право неограничено, без уведомяване на КЛИЕНТА,
когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия,
както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени
предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ
не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени
вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването,
спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването,
модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или
непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни,
използвани, записвани или станали достъпни чрез онлайн
магазин www.sotirovdoors.com
-След получено плащане, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да прехвърли на
КЛИЕНТА собствеността на заявената стока, да достави в срок заявената
за стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да
бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта
на опаковката).
-ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от
производителя информация за стоката.
-ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си, да сумира и използва информацията
предоставена от КЛИЕНТА, за да подобрява предлаганите услуги.
Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще
бъдат строго съобразени с българското законодателството.
-ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си
по този договор, при настъпили обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е
могъл да предвиди

„СОТИРОВ ДООРС“ ЕООД запазва своето
право, да актуализира настоящите Общи
условия, както и когато намери за добре!